Codi ètic

CODI ÈTIC ASSISTENCIAL


PRESENTACIÓ

El codi ètic de l’Hospital de Campdevànol pretén ser una guia de conducta i compromís, que es basa en el respecte i la responsabilitat. Vol ser un referent per a totes les persones que treballem tant en les actuacions cap als malalts a qui atenem com en la societat que ens envolta, així com en les relacions professionals que establim entre nosaltres mateixos.

A través d’aquest codi ètic s’assumeix un compromís de futur per a la promoció dels valors ètics vinculats a la nostra tasca. Volem ser una organització accessible i àgil, capaç de resoldre problemes de salut i capaç de garantir la seguretat, l’autonomia i el benestar dels pacients.

Aquest codi ètic és un compromís públic i cal que sigui assumit com a propi per tots els membres de la institució.


PRINCIPIS GENERALS

1- La Fundació privada Hospital de Campdevànol es va constituir el 18 de juliol de 1920 i és hereva del projecte iniciat per La Asociación de los Pobres de Campdevànol, que es va fundar el 21 de maig de 1918 i que havia impulsat la construcció de l’Hospital de Campdevànol.

2- Com a fundació és una institució sense ànim de lucre que es defineix com una entitat amb vocació de servei públic. Està regida per un Patronat que té per missió dur a terme la voluntat dels fundadors, adaptant-la a les necessitats de la societat i preservant-ne el patrimoni. Vol ser fidel a uns principis i actuar amb coherència en el seu entorn (beneficiaris, treballadors, voluntaris, proveïdors...). Pretén ser transparent tant en els resultats obtinguts com en els mitjans emprats.

3- D’acord amb l’esperit fundacional, el nostre Hospital té per objectiu principal respondre a les necessitats assistencials de la nostra població, basant-nos en els principis del respecte, la dignitat, la confiança, la integritat i l’honestedat. Aquest objectiu implica la millora constant de les actituds humanes i ètiques dels professionals que en formen part i la millora de la seva competència científica i tècnica, comptant amb les instal·lacions i equipaments que ho facin possible.

4- El codi ètic recull els valors que orienten els compromisos de la Fundació vers els pacients, els usuaris, la societat i els professionals, i d’aquests vers la Institució, respectant els principis de la bioètica de beneficència, no maleficència, justícia i autonomia.


PRINCIPIS INSTITUCIONALS

Compromís de l’organització vers els pacients i usuaris

1. Respectar la dignitat de la persona com a ésser humà amb tots els drets i deures que jurídicament li corresponen. Tractar tothom amb igualtat, sense cap discriminació per motiu d’edat, sexe, creences o condicions, cultura, ètnia o altres.

2. Proporcionar als pacients la màxima qualitat assistencial, basada en el coneixement científic i l’aplicació racional dels recursos disponibles, així com en el més alt grau de confort i en el tracte humà. A més, s'evitaran procediments i actuacions innecessàries.

3. Assumir la responsabilitat assistencial del pacient, assegurant la seva continuïtat, mitjançant la coordinació adient amb altres professionals.

4. Respectar la intimitat del pacient en totes les nostres actuacions i garantir la confidencialitat de la seva informació, no revelant-la a tercers sense el seu consentiment.

5. Facilitar l’acompanyament i el suport de la família en la cura del pacient.

6. Garantir l’accés del pacient, o de les persones que ell autoritzi, a les dades de la seva història clínica a través del circuit establert i segons la normativa vigent.

7. Donar suport als pacients i a les seves famílies, facilitant la informació de la seva malaltia, possibilitats terapèutiques i pronòstic de manera comprensible, continuada, suficient, mesurada i prudent, a fi de preservar la seva capacitat de lliure decisió abans de qualsevol procediment mèdic. Així mateix, respectarem el dret del malalt a no ser informat.

8. Proporcionar la informació sobre els riscos associats a qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic, respectant el dret del pacient a participar en la presa de decisions i a donar o retirar el seu consentiment per a la realització de qualsevol procediment mèdic.

9. Respectar el dret a morir dignament, esforçant-nos per mitigar el patiment en totes les seves manifestacions i per acompanyar en el procés de final de vida, tant al pacient com als seus familiars.

10. Garantir el respecte a les voluntats anticipades, segons la normativa vigent, manifestades en un document firmat pel pacient, sobre les atencions i tractaments del seu procés assistencial, quan li manqui capacitat per expressar-les.

11. Atendre els suggeriments i reclamacions dels pacients, intentant donar resposta a les seves necessitats, no solament des de la Unitat d’atenció a l’Usuari, sinó també de forma individual per cada membre de l’Organització.

12. Posar a disposició dels pacients i dels familiars la possibilitat d’adreçar consultes al Comitè d’Ètica Assistencial del Centre.


Compromís amb els professionals

1- Respectar la intimitat i privacitat del treballador.

2- Tractar la informació de caràcter personal amb respecte i confidencialitat.

3- Ser transparent mitjançant l'establiment de canals eficaços per garantir la comunicació i la informació, així com informar de la marxa global de la institució.

4- No discriminar ningú davant les mateixes capacitats en les oportunitats de treball o de promoció per raó de sexe, estat civil, edat, raça, condició social, idees religioses o polítiques, afiliació o no a un sindicat o llengua.

5- Promoure el diàleg constructiu entre tots els estaments i persones que treballen en i per a l’organització.

6- Promoure la formació per millorar les competències professionals.

7- Promoure àmbits de participació en la presa de decisions d’acord amb el grau de responsabilitat de cada professional, vetllant per la transparència i el diàleg.

8- Proporcionar els mitjans adequats per tal que els professionals puguin desenvolupar adequadament la seva tasca.

9- Crear espais de treball en equip per a l’elaboració i l’actualització de protocols que permetin establir criteris homogenis en la pràctica professional.

10- Establir mecanismes de prevenció, protecció i actuació davant possibles agressions físiques o psicològiques contra els professionals del centre i recolzar-los en les situacions que així ho requereixin.

11- Respectar i promoure la llibertat de decisió i actuació dels professionals, dins el marc dels estàndards de qualitat i amb els mitjans disponibles.

12- Respectar l’objecció de consciència dels professionals sempre que respongui a un conflicte moral real, prèviament expressat, i que no perjudiqui l’assistència a l’usuari.

13- Procurar la sostenibilitat de la institució i dels llocs de treball, garantint la qualitat del sistema i mantenint el principi d’equitat.

14- Fer valer els drets i deures dels professionals dins l’organització.


Compromís dels professionals i persones vinculades a la Institució

1- Fer seus els principis de qualitat, efectivitat, equitat i respecte que la Institució manifesta com a missió de servei públic i com a compromís amb els pacients i usuaris.

2- Assumir i desenvolupar les funcions que els hi corresponen, d’acord amb el seu lloc de treball, amb responsabilitat, respecte i honestedat.

3- Mantenir un nivell de formació, coneixements, habilitats i actituds adequats a la seva tasca professional.

4- Tractar a tots els pacients amb respecte i sense discriminar ningú per edat, sexe, ideologia o qualsevol circumstància social o personal, ni per oportunitat científica o docent.

5- Mantenir la confidencialitat de la informació, verbal i escrita, referent a les persones ateses, tenint sempre present el deure del dret professional.

6- Donar un tracte personalitzat a cada pacient, salvaguardant els seus drets, la seva intimitat, la seva llibertat de decisió i la seva concepció de dignitat.

7- Evitar la futilitat dels tractaments i prioritzar els interessos del pacient sobre d’altres, personals o col·lectius.

8- Desestimar cap altra font d’ingressos o d’aportacions externes.

9- Vetllar per la seguretat del pacient i per la continuïtat assistencial registrant cada actuació amb veracitat i ordre.

10- Vetllar pel bon nom de la Fundació i promoure la millora de la qualitat dels serveis que presta. Les deficiències que pugui detectar el professional les ha de posar en coneixement de la Institució seguint els circuits establerts.

11- Compromís de col·laborar i treballar en equips multidisciplinaris per tal d’assolir un objectiu comú.

12- Mantenir el respecte, la confiança, l’esperit de col·laboració i la cordialitat envers els altres companys de treball, malgrat les discrepàncies que puguin aparèixer, fomentant el treball en equip.

13- Compromís d’ajuda i consell entre els companys de l’Organització, actuant amb responsabilitat i respectant el màxim la confidencialitat.

14- Fer valer tant els drets com els deures dins l’Organització.


Compromís amb la societat

1- Com a organització socialment responsable ens comprometem a actuar amb independència, integritat i transparència respecte a les nostres actuacions socials.

2- L’Organització respon als reptes de constant actualització, tant en aspectes tècnics com en humans, tenint en compte les exigències socials i les possibilitats de la Institució.

3- Aconseguir els recursos apropiats per desenvolupar adequadament la seva funció dins la societat i gestionar-los amb criteris d’eficiència i eficàcia.

4- Fomentar el respecte a l’entorn, vetllant pel compliment de la legislació mediambiental. Es promouen circuits de reciclatge de materials rebutjables i es promociona l’educació per a la protecció del medi ambient.

5- La difusió i comunicació pública dels serveis i actuacions de l’Organització es fa amb veracitat i respectant els drets a les persones.

6- La Institució fomenta i participa en projectes de col·laboració social, tant en aspectes d’educació per a la salut com en la cooperació amb diferents col·lectius i entitats ciutadanes.

7- Tenir cura de donar transparència a les relacions amb els proveïdors de l’Organització amb rigor, solvència i honestedat.

8- Mantenir la independència de criteri i dialogar sobre els punts d’acord i desacord amb les administracions, tenint en compte la missió i els valors de la Institució.

9- Cercar col·laboradors (persones, grups o entitats) que s’integrin dins el marc del codi ètic de la Institució.

10- Buscar punt de trobada i cooperació per millorar l’activitat, dins el sector del qual formem part.


Compromís de futur

1- Promoure permanentment els valors i els compromisos recollits en aquest Codi Ètic entre tots els professionals i els usuaris de la Institució.

2- Promoure el coneixement del Comitè d’Ètica Assistencial com a eina de consulta i suport als professionals i usuaris en els conflictes ètics.

3- Promoure que aquest Codi Ètic institucional sigui per als professionals un compromís públic de tots, que el facin seu en la pràctica diària i que no quedi en una mera declaració d’intencions.